Search articles

Search results for amulsar

Amulsar: Gold Over Water?

The Amulsar gold mine, owned and operated by Lydian Armenia, is one of the most controversial projects in recent years in Armenia. Over the past weekend, activists from Yerevan and elsewhere traveled to the province of Vayots Dzor to raise awareness about the potential danger the mine poses to the environment.

The Mine and the People: Residents of Vayots Dzor Determined to Find an Alternative to Mining

For the past year, activists and residents of Vayots Dzor have blocked roads leading to the Amulsar Gold Mine. Gohar Abrahamyan speaks with some of the protesters, all residents of nearby towns and villages, who are manning the posts.

State Governance Failures in Mining and Lessons for Armenia’s Future

In his first piece for EVN Report. Alen Amirkhanian writes about the current state of the mining industry in Armenia. He argues that mining governance, from decision-making process on granting mining licenses, monitoring performance to ensuring compliance with laws and standards, is defective and in need of determined reform.

Direct Democracy: Can Citizens in Armenia Force a Referendum?

Armenia’s Law on Referenda was passed in 2018 but how effective is it at giving citizens a voice?

Corruption Risks in Armenia’s Mining Sector

Serious issues in the country’s mining sector is something this new government inherited from the former regime. Artur Grigoryan argues, however, that enough steps have not been taken to eradicate or even curb corruption in the sector.

U.S. Ambassador Mills: I Leave Inspired and Hopeful

Departing U.S. Ambassador Richard M. Mills in an exclusive interview with EVN Report speaks candidly about his three and a half years in Armenia, the Velvet Revolution, Artsakh, the region and more.

Mining and the Protection of Human Rights

Environmental lawyer Artur Grigoryan writes that many countries, including Armenia, often protect the financial interests of mining companies and their shareholders more than the vital human rights of their own citizens.

Economic Revolution or Hopes for a Miracle

Can Armenia’s new government deliver on its promise of an economic revolution following the Velvet Revolution of last spring? Paruyr Abrahamyan decodes the promise of that revolution.

Պետության ձախողումները հանքարդյունաբերության ոլորտում․ դասեր Հայաստանի ապագայի համար

EVN Report-ի համար իր առաջին հոդվածում Ալեն Ամիրխանյանն անդրադառնում է Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտի ներկայիս վիճակին՝ հանքարդյունաբերության կառավարման, թույլտվությունների տրամադրման, որոշումների կայացման, օրենսդրության բարեփոխման, ինչպես նաև ստանդարտների մոնիտորինգի գործընթացների առանձնահատկություններին:

2019: The Dust Settles

EVN Report takes a comprehensive look back on the events that shaped 2019, from high profile criminal cases to foreign relations.

1 2


All rights reserved by EVN Report