- Այլընտրանքային խնամքի ընտանեհեն մոդելներին մատուցվող ծառայությունները. սոցիոլոգիական հետազոտություն, Երեխաների պաշտպանության ցանց, 2018 

- Արմստատ բանկ, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, https։//bit.ly/2xsRdO4 

- Արտահերթ հրապարակային զեկույց Հայաստանի Հանրապետության կողմից երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով և կից արձանագրություններով սահմանված պարտավորությունների կատարման վիճակի վերաբերյալ, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան, 2018, http։//www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/25916e056fa49cb25bdba4ffde02141f.pdf

- Հայաստանի Հանրապետության Ընտանեկան օրենսգիրք, ՀՕ-123-Ն, 09.11.2004 https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=119102

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64762

- Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենք, ՀՕ-59, 29.05.1996 https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120909

- ՀՀ կառավարության որոշում N 631-Ն, Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 24-ի N 164-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, 02.06.2016, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=106809

- ՀՀ կառավարության որոշում N 1112-ն, Երեխաների, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները սահմանելու, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և հայաստանի հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, 25.09.2015, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=100768

- ՀՀ Կառավարության որոշում N 551-Ն, Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների՝ այլընտրանքային խնամքի տրամադրման նպատակով ուղղորդման կարգը և չափորոշիչները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 26.05.2016, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=106094

- ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 30, ՀՀ-ում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրին և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին, 13.07.2017, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114901

- ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 36, ՀՀ-ում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի զարգացման հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին, 15.09.2016, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=108307

- ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 9, Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին խնամատարության հանձնելու ընթացակարգի բարեփոխման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին, 10.03.2016, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=104304

- ՀՀ Կառավարության որոշում N 1694-Ն, ՀՀ-ում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2013-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2013-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1745-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, 27.12.2012, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=94050

- ՀՀ կառավարության որոշում N 459-Ն, Երեխային խնամատար ընտանիք հանձնելու կարգը, յուրաքանչյուր երեխայի պահելու համար խնամատար ընտանիքին ամսական վճարվող դրամական միջոցների և երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար խնամատար ծնողների վարձատրության վճարման կարգն ու չափը և խնամատար ընտանիք երեխային դաստիարակության հանձնելու մասին պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին, 08.05.2008

- ՀՀ կառավարության որոշում N 551, Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների՝ այլընտրանքային խնամքի տրամադրման նպատակով ուղղորդման կարգը և չափորոշիչները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 26.05.2016, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=106094

- ՀՀ կառավարության որոշում N 751, Խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն ունեցող անձանց ընտրության, հաշվառման, երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու, խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց ուսուցման, որակավորման և վերապատրաստման, խնամատար ընտանիքում հոգեզավակի խնամքի նկատմամբ վերահսկողության կարգերը, խնամատար ընտանիքին ամսական ժամանակահատվածով դրամական միջոցների վճարման կարգը և չափը, խնամատարության պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 8-ի N 459-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, 13.06.2019, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131790

- ՀՀ կառավարության որոշում N 1025-Լ, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2019 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին, 27.09.2018, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=125618

- ՀՀ կառավարության որոշում N 1044-Ն, Միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին, 10.09.2015, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=112629

- Սոցիալական աջակցության մասին ՀՀ օրենք, ՀՕ-231-Ն, 17.12.2014, https։//www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=119105

- ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, տարեկան հրապարակումներ, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, https։//www.armstat.am/am/?nid=81&pthid=soc&year=&submit=%D5%93%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A5%D5%AC 

- Մաս 1. Աղքատության պատկերը Հայաստանում 2008-2016թթ., Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, 2017, https։//www.armstat.am/am/?nid=82&id=1988

- Չարիևա Զ., Ղուկասյան Հ., «Հայաստանում երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների մշտադիտարկում, գնահատում, և վերհանված խնդիրներին արձագանքում» մասնակցային գնահատում, MEASURE Evaluation ծրագիր, 2018, https։//www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-18-268-ar

- Պարենային ապահովություն և աղքատություն. տարեկան հրապարակումներ, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, 2008-2018 https։//www.armstat.am/am/?nid=81&pthid=pov&year=&submit=%D5%93%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A5%D5%AC

- “When Will I Get to Go Home?” Abuses and Discrimination against Children in Institutions and Lack of Access to Quality Inclusive Education in Armenia, Human Rights Watch Report, 2017, https։//www.hrw.org/report/2017/02/22/when-will-i-get-go-home/abuses-and-discrimination-against-children-institutions

- Andreeva E., Towards Alternative Child Care Services in Armenia։ Costing Residential Care Institutions and Community Based Services, UNICEF Armenia, 2010, https։//www.un.am/up/library/Child%20Care%20Services%20in%20RA%20and%20CB%20Services_eng.pdf

- Armenia։ Understanding Attidudes towards Children with Disabilities, Civilitas Foundation, Unicef Armenia, 2014, https։//uni.cf/2KUM8ac 

- Concluding observations on the initial report of Armenia, adopted by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities at its seventeenth session (20 March-12 April 2017), https։//bit.ly/2XkKX5y 

- Development Perspectives of Foster Care in Armenia։ Research Results Analysis, Center for Educational Research and Consulting & Save the Children Armenia, 2013, https։//bit.ly/2XoyVgv 

- Forgotten Children։ A Case for Action for Children and Youth with Disabilities in Foster Care, United Cerebral Palsy and Children’s Rights, 2006, https։//www.childrensrights.org/wp-content/uploads/2008/06/forgotten_children_children_with_disabilities_in_foster_care_2006.pdf

- Guidelines for the Alternative Care of Children, Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/64/434)] 64/142, 24.02.2010, https։//www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf

- Mburu F. M., An Analysis of De-Institutionalization Experiences։ Good Practice Examples and Failures, 2016, http։//zelda.org.lv/wp-content/uploads/Deinst_research_FMMburu.pdf 

- Mijatović D., Report on Armenia recommends measures to improve women’s rights, protection of disadvantaged or vulnerable groups, and establishing accountability for past human rights violations, Council of Europe Commissioner for Human Rights, 2019, https։//bit.ly/2XkaBr4 

- Public Attitudes towards Rights of Children with Disability for Education, Health, and Social Life։ Report on Knowledge Attitude and Practice Survey Results, Save the Children Armenia, 2017

- Study on Deinstitutionalization of Children and Adults with Disabilities in Europe and Eurasia։ Final Report, European Network of Independent Living, 2013, https։//bit.ly/2wu8CGm 

- The UN Convention on the Rights of the Child, https։//www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

 


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team