Հղումներ

1-  Հայաստանի Հանրապետության Ընտանեկան օրենսգիրք, ՀՕ-123-Ն, 09.11.2004թ.։

2-  “When Will I Get to Go Home?” Abuses and Discrimination against Children in Institutions and Lack of Access to Quality Inclusive Education in Armenia, Human Rights Watch Report, 2017

3- Andreeva E., Towards Alternative Child Care Services in Armenia։ Costing Residential Care Institutions and Community Based Services, UNICEF Armenia, 2010

4- ՀՀ կառավարության որոշում N 551, Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների՝ այլընտրանքային խնամքի տրամադրման նպատակով ուղղորդման կարգը եվ չափորոշիչները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 26.05.2016թ.։

5- Հայաստանի Հանրապետության Ընտանեկան օրենսգիրք, ՀՕ-123-Ն, 09.11.2004թ.։

6- ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 9, Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին խնամատարության հանձնելու ընթացակարգի բարեփոխման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին, 10.03.2016թ.։

7- Նույն տեղում։

8-  ՀՀ կառավարության որոշում N 459, Երեխային խնամատար ընտանիք հանձնելու կարգը, յուրաքանչյուր երեխայի պահելու համար խնամատար ընտանիքին ամսական վճարվող դրամական միջոցների և երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար խնամատար ծնողների վարձատրության վճարման կարգն ու չափը և խնամատար ընտանիք երեխային դաստիարակության հանձնելու մասին պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին, 08.05.2008թ.։

9- ՀՀ կառավարության որոշում N 1694-Ն, ՀՀ-ում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2013-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2013-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1745-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, 27.12.2012թ.։

10- Guidelines for the Alternative Care of Children, Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/64/434)] 64/142, 24.02.2010

11-  ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 36, ՀՀ-ում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի զարգացման հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին, 15.09.2016թ.։

12- ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 30, ՀՀ-ում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրին և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին, 13.07.2017թ.։

13- Հայաստանի Հանրապետության Ընտանեկան օրենսգիրք, ՀՕ-123-Ն, 09.11.2004թ.։

14-  ՀՀ կառավարության որոշում N 751, Խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն ունեցող անձանց ընտրության, հաշվառման, երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու, խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց ուսուցման, որակավորման և վերապատրաստման, խնամատար ընտանիքում հոգեզավակի խնամքի նկատմամբ վերահսկողության կարգերը, խնամատար ընտանիքին ամսական ժամանակահատվածով դրամական միջոցների վճարման կարգը և չափը, խնամատարության պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 8-ի N 459-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, 13.06.2019թ.։

15- Արտահերթ հրապարակային զեկույց Հայաստանի Հանրապետության կողմից երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով և կից արձանագրություններով սահմանված պարտավորությունների կատարման վիճակի վերաբերյալ, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան, 2018թ.։

16-  “When Will I Get to Go Home?” Abuses and Discrimination against Children in Institutions and Lack of Access to Quality Inclusive Education in Armenia, Human Rights Watch Report, 2017.

Այլընտրանքային խնամքի ընտանեհեն մոդելներին մատուցվող ծառայությունները. սոցիոլոգիական հետազոտություն, Երեխաների պաշտպանության ցանց, 2018թ.։

17- Չարիևա Զ., Ղուկասյան Հ., «Հայաստանում երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների մշտադիտարկում, գնահատում, և վերհանված խնդիրներին արձագանքում» մասնակցային գնահատում, MEASURE Evaluation ծրագիր, 2018։

18- Նույն տեղում։

19- Guidelines for the Alternative Care of Children, Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/64/434)] 64/142, 24.02.2010

20- ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N9, Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին խնամատարության հանձնելու ընթացակարգի բարեփոխման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին, 10.03.2016թ.։

21- Concluding observations on the initial report of Armenia, adopted by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities at its seventeenth session (20 March-12 April 2017).

22- “When Will I Get to Go Home?” Abuses and Discrimination against Children in Institutions and Lack of Access to Quality Inclusive Education in Armenia, Human Rights Watch Report, 2017.

23- Mijatović D., Report on Armenia recommends measures to improve women’s rights, protection of disadvantaged or vulnerable groups, and establishing accountability for past human rights violations, Council of Europe Commissioner for Human Rights, 2019.

24- Ձևակերպումը ՀՀ Ընտանեկան օրենսգրքի 20-րդ գլխի 137-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն։

25- ՀՀ կառավարության որոշում N 459-Ն, Երեխային խնամատար ընտանիք հանձնելու կարգը, յուրաքանչյուր երեխայի պահելու համար խնամատար ընտանիքին ամսական վճարվող դրամական միջոցների և երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար խնամատար ծնողների վարձատրության վճարման կարգն ու չափը և խնամատար ընտանիք երեխային դաստիարակության հանձնելու մասին պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին, 08.05.2008թ.։

26- ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 9, Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին խնամատարության հանձնելու ընթացակարգի բարեփոխման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին, 10.03.2016թ.։

27- ՀՀ կառավարության որոշում N 551, Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների՝ այլընտրանքային խնամքի տրամադրման նպատակով ուղղորդման կարգը և չափորոշիչները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 26.05.2016թ.։

28- ՀՀ կառավարության որոշում N 751, Խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն ունեցող անձանց ընտրության, հաշվառման, երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու, խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց ուսուցման, որակավորման և վերապատրաստման, խնամատար ընտանիքում հոգեզավակի խնամքի նկատմամբ վերահսկողության կարգերը, խնամատար ընտանիքին ամսական ժամանակահատվածով դրամական միջոցների վճարման կարգը և չափը, խնամատարության պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 8-ի N 459-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, 13.06.2019թ.։

29-  ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 36, ՀՀ-ում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի զարգացման հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին, 15.09.2016թ.։

30- ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 30, ՀՀ-ում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրին և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին, 13.07.2017թ.։

31- ՀՀ կառավարության որոշում N 1025-Լ, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2019 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին, 27.09.2018թ.։

32- Public Attitudes towards Rights of Children with Disability for Education, Health, and Social Life։ Report on Knowledge Attitude and Practice Survey Results, Save the Children Armenia, 2017.

33- Armenia։ Understanding Attitudes towards Children with Disabilities, Civilitas Foundation, Unicef Armenia, 2014.

34-  Մաս 1. Աղքատության պատկերը Հայաստանում 2008-2016թթ., Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, 2017թ.։

35- Մաս 1. Աղքատության պատկերը Հայաստանում 2008-2016թթ., Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, 2017թ.։

36- “When Will I Get to Go Home?” Abuses and Discrimination against Children in Institutions and Lack of Access to Quality Inclusive Education in Armenia, Human Rights Watch Report, 2017.

37- Development Perspectives of Foster Care in Armenia։ Research Results Analysis, Center for Educational Research and Consulting & Save the Children Armenia, 2013.

38- Այլընտրանքային խնամքի ընտանեհեն մոդելներին մատուցվող ծառայությունները. սոցիոլոգիական հետազոտություն, Երեխաների պաշտպանության ցանց, 2018։

39- Mburu F. M., An Analysis of De-Institutionalization Experiences։ Good Practice Examples and Failures, 2016.

40- ՀՀ կառավարության որոշում N 1044-Ն, Միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին, 10.09.2015թ.։

41- Արտահերթ հրապարակային զեկույց Հայաստանի Հանրապետության կողմից երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով և կից արձանագրություններով սահմանված պարտավորությունների կատարման վիճակի վերաբերյալ, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան, 2018թ.։

42- Mburu F. M., An Analysis of De-Institutionalization Experiences։ Good Practice Examples and Failures, 2016.

43- Study on Deinstitutionalization of Children and Adults with Disabilities in Europe and Eurasia։ Final Report, European Network of Independent Living, 2013.

44- Forgotten Children։ A Case for Action for Children and Youth with Disabilities in Foster Care, United Cerebral Palsy and Children’s Rights, 2006


 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

Velvet Revolution: The Moments In-Between

In 2018, the Armenian people were swept up in a nationwide movement that would come to be known as the Velvet Revolution. Photojournalist Eric Grigorian took thousands of photos, documenting and capturing images of ordinary people who came together to achieve the extraordinary. Through his own words, Grigorian tells the story of the revolution and the moments in-between.

------------------------------

Portraits of Memory: Gyumri

 

This year marks not only the 30th anniversary of the earthquake, but also the 30th anniversary of the start of the Karabakh Movement. Before the Velvet Revolution, EVN Report traveled to Gyumri to talk to the people there about their memories, concerns and dreams for the future. These are the voices of the participants of the 1988 Movement from Gyumri.

 

 

-------------------------------

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

 

The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 

-----------------------------------------

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team