Welcome to EVN Report's Readers' Forum. This section is meant to create a space and platform for readers to be co-creators of engaged, credible journalism, to have a voice in driving policy development and to collaborate in bringing about a more informed public discourse. We want you, our reader, to be part of the conversation and that is why we are inviting you to read our White Papers, leave a comment, ask a question, make a recommendation and be part of the conversation.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Who is Educating Armenia’s Youth About the Environment?

With no comprehensive environmental curriculum in Armenian schools, individual teachers and NGOs have taken it upon themselves to educate the youth about pressing environmental issues from climate change to recycling.

Աշխատել առանց հատուցման․ կամավորության շարժիչ ուժը

Ի՞նչն է դրդում մարդկանց իրենց ժամանակը տրամադրել ուրիշներին և անհատույց օգնել իրենց համայնքներին: Երեք կանայք բացատրում են:

Բացահայտել Հայաստանը պատմություններով

Ի՞նչ է նշանակում կամավոր լինել մի երկրում և հասարակության մեջ, որը խիստ տարբերվում է ձեր սեփականից: Սոֆյա Բերգմանը պատմում է Հայաստանում իր փորձառության մասին:

1 2 3 4 5 6 16

Comment Policy

We are pleased to open up a comments section on Readers' Forum to foster dialogue. We look forward to hearing from you and wish to remind you to please follow our community guidelines:

EVN Report welcomes comments that contribute to a healthy discussion and spur an informed debate. All comments on Readers' Forum will be moderated, thereby any post that includes hate speech, profanity or personal attacks will not be published. 

cssf logo funded by uk gov cmyk aw

This project is funded by the UK Government's Conflict, Stability and Security Fund.

The opinions expressed are those of the authors' and do not necessarily reflect the official position of the UK Government.


All rights reserved by EVN Report