Welcome to EVN Report's Readers' Forum. This section is meant to create a space and platform for readers to be co-creators of engaged, credible journalism, to have a voice in driving policy development and to collaborate in bringing about a more informed public discourse. We want you, our reader, to be part of the conversation and that is why we are inviting you to read our White Papers, leave a comment, ask a question, make a recommendation and be part of the conversation.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primer: Changing the Paradigm in Armenia-Diaspora Relations

Armenia-Diaspora relations must be defined through state-centered institutions and transnational governance.This is a primer of a recently published White Paper on Armenia-Diaspora relations by Nerses Kopalyan.

Ներածություն. Վերապատրաստել առողջապահության ոլորտի մասնագետներին

Երբ ծնողները հաշմանդամություն ունեցող երեխա են ունենում, սովորաբար առողջապահության ոլորտի մասնագետներն են սոցիալական ճնշում գործադրում ծնողների վրա՝ երեխայից հրաժարվելու նպատակով: Սա EVN Report- ի հատուկ զեկույցի նախաբանն է ՝ «Վերապատրաստել առողջապահության ոլորտի մասնագետներին. հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին հաստատություններում տեղավորելու պրակտիկան Հայաստանում»։

Primer: Retraining Healthcare Professionals

When parents have a child born with a disability, it is usually healthcare professionals who often apply social pressure on them to reject their baby. This is a primer of EVN Report’s White Paper, “Retraining Healthcare Professionals: The Practice of Placing Children with Disabilities in Institutions in Armenia.”

1 2 3 4 5 6 16

Comment Policy

We are pleased to open up a comments section on Readers' Forum to foster dialogue. We look forward to hearing from you and wish to remind you to please follow our community guidelines:

EVN Report welcomes comments that contribute to a healthy discussion and spur an informed debate. All comments on Readers' Forum will be moderated, thereby any post that includes hate speech, profanity or personal attacks will not be published. 

cssf logo funded by uk gov cmyk aw

This project is funded by the UK Government's Conflict, Stability and Security Fund.

The opinions expressed are those of the authors' and do not necessarily reflect the official position of the UK Government.


All rights reserved by EVN Report