Welcome to EVN Report's Readers' Forum. This section is meant to create a space and platform for readers to be co-creators of engaged, credible journalism, to have a voice in driving policy development and to collaborate in bringing about a more informed public discourse. We want you, our reader, to be part of the conversation and that is why we are inviting you to read our White Papers, leave a comment, ask a question, make a recommendation and be part of the conversation.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամատարության հեռանկարները Հայաստանում

Երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքն ամրագրված է հայաստանյան և միջազգային իրավական փաստաթղթերով։ ՀՀ կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում երեխաների ընտանիքահենք խնամքի ինստիտուտը կայացնելու ուղղությամբ։Այս վերլուծության նպատակն է ուսումնասիրել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամատարության կազմակերպման հնարավորությունները և առաջարկներ ներկայացնել Հայաստանում այս ինստիտուտը զարգացնելու համար։

My Big and Unusual Family: SOS Children’s Villages

The Kotayk SOS Children’s Village was established in 1988 following the Spitak earthquake to offer immediate aid to those children who had lost their parents. Today, over 30 years later, SOS Children’s Villages continue to support children and their families in three locations across Armenia.

Ներածություն. անցումային արդարադատություն

Անցումային արդարադատությունը արդարադատության առանձնահատուկ ձև է, քանի որ ներդրվում է որոշակի ժամանակահատվածով և բացառիկ հանգամանքներ կարգավորելու նպատակով։ Ներքոշարադրյալը հիմնված է դոկտոր Ներսես Կոպալյանի «Անցումային արդարադատության օրակարգ Հայաստանի Հանրապետության համար» զեկույցի վրա և վերջինիս առանցքային թեզերի ամփոփումն է։

1 12 13 14 15 16

Comment Policy

We are pleased to open up a comments section on Readers' Forum to foster dialogue. We look forward to hearing from you and wish to remind you to please follow our community guidelines:

EVN Report welcomes comments that contribute to a healthy discussion and spur an informed debate. All comments on Readers' Forum will be moderated, thereby any post that includes hate speech, profanity or personal attacks will not be published. 

cssf logo funded by uk gov cmyk aw

This project is funded by the UK Government's Conflict, Stability and Security Fund.

The opinions expressed are those of the authors' and do not necessarily reflect the official position of the UK Government.


All rights reserved by EVN Report