Samson Avetian

Samson Avetian is the co-founder and VP of Angel Investor Club of Armenia (aica.social). He is the author of the book: “Armenian Economy: the Next 25 Years”. Samson Avetian is also an Adjunct Lecturer at American University of Armenia and Invited instructor at YSM University’s Executive MBA program. Other engagements include board memberships and advisory.

Articles by Samson Avetian

Venture Capital, Interest Rates and National Savings - What’s the Connection?

Armenia’s advancement in the tech and innovation space is only in its infancy. In order to take the next step, domestic financial markets need to be well-aligned and sophisticated enough to provide the best possible support and take Armenian entrepreneurship and innovation to the next level.

Փաշինյանի 2050 թվականի նշանակետերը

2019 թվականի օգոստոսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանեց հավակնոտ թիրախներ, որոնք պետք է կատարվեն մինչև 2050 թվականը, մասնավորապես` 5 միլիոն բնակչություն, 1.5 միլիոն նոր աշխատատեղ, աղքատության վերացում և ՀՆԱ, որը 15 անգամ գերազանցում է այսօրվա ցուցանիշը։ Սամսոն Ավետյանը կենտրոնանում է ՀՆԱ աճի վրա և ուսումնասիրում մինչև 2050 թվականը այդպիսի նպատակ դնելու հավանականությունը:

Breaking Down Pashinyan’s 2050 Economic Targets

In August 2019, Prime Minister Nikol Pashinyan set ambitious targets to be achieved by 2050, including a population of 5 million, 1.5 million new jobs, eliminating poverty, and a GDP 15 times greater than today’s figures. Samson Avetyan focuses specifically on the GDP growth target and examines the likelihood of hitting such a goal by 2050.

1 2 3


All rights reserved by EVN Report