Narek Manukyan

Narek Manukyan is an education policy researcher and an experienced project manager. He has supervised the largest benchmarking study of the Armenian National Curriculum commissioned by the World Bank. He is currently the co-founder of Paradigma Educational Foundation, Armenia's first general education conference (Edcamp Armenia). Narek has managed Armenia's first GovTech Accelerator, public-private partnerships in education and programs targeting small and medium entrepreneurship development. He holds an MA in Political Science and International Affairs from the American University of Armenia. Narek’s interests in education include curriculum studies and comparative educational policy.      

Articles by Narek Manukyan

Information Technologies and General Education in Armenia

Different forms of distance learning have been introduced in Armenia for three weeks now. What do we know about the use of information and communication technologies in the general education system of Armenia?

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և հանրակրթությունը Հայաստանում

Հայաստանում արդեն երեք շաբաթ հեռավար ուսուցման տարբեր ձևաչափեր են կիրառվում։ Ի՞նչ գիտենք Հայաստանի հանրակրթության համակարգում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների կիրառման մասին։

Հեռավար կրթություն կորոնավիրուսի օրերին

Կորոնավիրուսի տարածմանը զուգահեռ կրթական հաստատություններն ամբողջ աշխարհում անցնում են հեռավար ուսուցման: Որքանո՞վ է Հայաստանի կրթական համակարգը պատրաստ արձագանքելու այս իրավիճակին:

1 2 3


All rights reserved by EVN Report