Mikayel Zolyan

Mikayel Zolyan is a historian and political analyst from Yerevan, Armenia. He is an associate professor at Brusov University of Languages and Social Sciences in Yerevan. His interests are in ethnic conflict, politics of nationalism and ethnicity, as well as issues of democratization and nation-building in the post-Soviet context. Zolyan's analytical articles and academic papers have been published in Armenia and abroad. 

Articles by Mikayel Zolyan

Ինչպիսին էր սկիզբը. խորհրդային ազգային քաղաքականությունը և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի արմատները

Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի շուրջ առաջին հանրահավաքներից և բախումներից շատ առաջ մոտեցող փոթորկի մի շարք նախանշաններ եղան, գրում է Միքայել Զոլյանը: Դրանցից մեկը «հիշողության պատերազմն» էր, որը ոչ թե զինվորներն էին վարում, այլ պատմաբանները:

How It All Began: The Soviet Nationalities Policy and the Roots of the Karabakh Problem

Long before the first rallies and clashes over the territory of Nagorno Karabakh, there were several signs of the coming storm writes Mikayel Zolyan. One of these was the “war of memory,” waged not by soldiers, but in the sphere of historiography.

Development of Science or Social Justice? The Student Protests and What is at Stake

There are protests on the streets of Yerevan again. This time it is a student protest against a controversial bill on mandatory military service. One of the most powerful student protest movements in Armenia was in 2004 and ironically, some participants of these earlier protests are today themselves pushing for the abolishment of draft deferment for university students from ARP ranks.

1 2


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team