Mikayel Zolyan

Mikayel Zolyan is a historian and political analyst from Yerevan, Armenia. He is an associate professor at Brusov University of Languages and Social Sciences in Yerevan. His interests are in ethnic conflict, politics of nationalism and ethnicity, as well as issues of democratization and nation-building in the post-Soviet context. Zolyan's analytical articles and academic papers have been published in Armenia and abroad. 

Articles by Mikayel Zolyan

What Can Go Wrong: Internal and External Threats to the Armenian Revolution

In the first of a two-part series, Mikayel Zolyan looks as the internal threats facing Armenia’s new government following the Velvet Revolution - the continued resistance of the remains of the ancien régime and potential radicals within the revolutionary camp.

What Can go Wrong: Internal and External Threats to the Armenian Revolution

In this second of a two-part series, Mikayel Zolyan looks at the external threats to the Armenian revolution. He writes that while security concerns continue to be real, the Armenian government and society need to make sure that the government system is well-functioning and ready to face external challenges.

Նոր 1988 է արդյոք 2018-ը

Իր նոր հոդվածում Միքայել Զոլյանը խոսում է 1988-ի Ղարաբաղյան շարժման և 2018-ի «Թավշյա հեղափոխության» միջև նմանությունների և տարբերությունների մասին. ինչ էր այն նշանակում այն տարիներին ու հիմա, ու նաև՝ ինչ դասեր պիտի քաղել:

1 2 3

 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

 

 

 • Introspective Armenia: Portraits of Memory

 • Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement
 • The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

 • Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին
 • 1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

 • Introspective Armenia: Independence Generation 

 • In 2018, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the impression and thoughts of the independence generation.  

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Անկախության սերունդ

 • 2018-ին, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները:  
 • When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

 • Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team