Lusine Sargsyan

Lusine Sargsyan graduated with a BA in English and Communications program from the American University of Armenia. She has interned in Armenia's diplomatic missions, including the Embassy of Armenia to the United Kingdom and the Permanent Mission of Armenia to the United Nations. As an aspiring lawyer, Lusine is interested in covering wide range of human rights issues in Armenia.

Articles by Lusine Sargsyan

The Law on Amnesty: Humanitarian Act or Politically Motivated Decision?

Amnesty is practiced in countries where judicial independence is weak or compromised and courts are among the most mistrusted institutions. This year, the ninth amnesty was announced in Armenia. Considering its timing and the stakeholders it affects, some argue that it was politically motivated.

The Cost of Eminent Domain

A recent ruling by the ECHR has brought up the issue of the proper application of eminent domain once again. While the state has the right to exercise eminent domain, it also has a responsibility to guarantee that the purpose is to benefit society, not narrow business interests.

Երեխաների հանդեպ միջսերնդային բռնության կանխարգելումը Հայաստանում

Վերջերս ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր Հայաստանում երեխաների դեմ բռնության հարցին նվիրված համաժողով. թեմա, որի մասին հաճախ չի խոսվում։ Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտությունը, որին մասնակցել է երկրում բնակվող 8000 տնային տնտեսություն, ֆիզիկական և հոգեբանական բռնության ենթարկվող երեխաների թիվը խիստ տագնապալի է գնահատում։

1 2 3 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report