Lusine Sargsyan

Lusine Sargsyan is pursuing her BA in English and Communications at the American University of Armenia. She has volunteered and interned in a number of organizations, including the RepatArmenia Foundation, Women’s Resource Center, Orran, and the Luys Foundation. 

Articles by Lusine Sargsyan

Երեխաների հանդեպ միջսերնդային բռնության կանխարգելումը Հայաստանում

Վերջերս ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր Հայաստանում երեխաների դեմ բռնության հարցին նվիրված համաժողով. թեմա, որի մասին հաճախ չի խոսվում։ Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտությունը, որին մասնակցել է երկրում բնակվող 8000 տնային տնտեսություն, ֆիզիկական և հոգեբանական բռնության ենթարկվող երեխաների թիվը խիստ տագնապալի է գնահատում։

Breaking Intergenerational Violence Against Children in Armenia

UNICEF Armenia recently held a conference discussing child abuse in Armenia, a topic that is often not talked about. Based on the Demographic and Health Survey conducted in almost 8000 households in the country, the numbers of children experiencing physical and psychological abuse are quite alarming.

Araratian Baccalaureate: Transforming the Future or Creating Selective Education?

The Araratian Baccalaureate, a public-private partnership between the Armenian Government and Ayb Education Foundation launched under the previous administration, came under the spotlight when Education Minister Arayik Harutyunyan questioned the need for “elite” schools and the financial efficacy of the program.

1 2 3

 

 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

 

 

 • Introspective Armenia: Portraits of Memory

 • Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement
 • The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

 • Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին
 • 1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

Subscribe to our mailing list

 

 • Introspective Armenia: Independence Generation 

 • In 2018, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the impression and thoughts of the independence generation.  

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Անկախության սերունդ

 • 2018-ին, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները:  

 • When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

 • Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team