Lusine Sargsyan

Lusine Sargsyan graduated with a BA in English and Communications program from the American University of Armenia. She has interned in Armenia's diplomatic missions, including the Embassy of Armenia to the United Kingdom and the Permanent Mission of Armenia to the United Nations. As an aspiring lawyer, Lusine is interested in covering wide range of human rights issues in Armenia.

Articles by Lusine Sargsyan

Summer Heat Waves and Forest Fires: Armenia Not Immune to Climate Change

When we think about climate change, Armenia may not be the first country that comes to mind. But in fact, Armenia is among the countries in Europe and Central Asia that is most vulnerable to climate change.

Ներածություն. անցումային արդարադատություն

Անցումային արդարադատությունը արդարադատության առանձնահատուկ ձև է, քանի որ ներդրվում է որոշակի ժամանակահատվածով և բացառիկ հանգամանքներ կարգավորելու նպատակով։ Ներքոշարադրյալը հիմնված է դոկտոր Ներսես Կոպալյանի «Անցումային արդարադատության օրակարգ Հայաստանի Հանրապետության համար» զեկույցի վրա և վերջինիս առանցքային թեզերի ամփոփումն է։

Where Does Armenia’s Medical Waste Go?

What is medical waste and how should it be treated? Because of the cost involved in proper treatment, it is possible that potentially biohazardous waste is ending up in municipal dumps.

1 2 3 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report