Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

Surrogacy and Parenthood in Armenia

Couples who have struggled with infertility, sometimes turn to surrogate mothers to have a child of their own. With continuing economic hardship in Armenia, policymakers and health professionals need to address issues in the current legislation that may leave women who choose to become surrogates vulnerable.

Serving with Honor: Women First Responders

As women in Armenia continue to break stereotypes, they are entering professions usually reserved for men. Kushane Chobanyan spent a day with female first responders and got a peek inside the life of these incredible women.

Գյումրիից սիրով ու մեծ սրտով

«Արեգակ» սրճարանը կոտրում է կարծրատիպեր տալով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ոչ միայն աշխատանք, այլ նաև հույս, արժանապատվություն եւ նպատակ, միաժամանակ իրազեկելով հասարակությանը:

1 6 7 8 9


All rights reserved by EVN Report