Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

Serving with Honor: Women First Responders

As women in Armenia continue to break stereotypes, they are entering professions usually reserved for men. Kushane Chobanyan spent a day with female first responders and got a peek inside the life of these incredible women.

Գյումրիից սիրով ու մեծ սրտով

«Արեգակ» սրճարանը կոտրում է կարծրատիպեր տալով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ոչ միայն աշխատանք, այլ նաև հույս, արժանապատվություն եւ նպատակ, միաժամանակ իրազեկելով հասարակությանը:

From Gyumri With Love: An Inclusive Cafe With a Big Heart

Some said it would never work in Gyumri. Others took up the challenge. The Aregak Bakery and Cafe is shattering stereotypes by giving people with disabilities not only a job, but hope, dignity and a purpose while raising awareness.

1 5 6 7 8


All rights reserved by EVN Report