Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

Quelling the Stormy Sea: A Child Finds Home

Nine centuries ago, Armenian scholar Mkhitar Gosh enshrined the rights of children in the Armenian national discourse. Protecting the rights of children, ensuring their care, education and health is the responsibility of the family and the state. Today, as in the past, it is also the love of others that can make all the difference.

My Big and Unusual Family: SOS Children’s Villages

The Kotayk SOS Children’s Village was established in 1988 following the Spitak earthquake to offer immediate aid to those children who had lost their parents. Today, over 30 years later, SOS Children’s Villages continue to support children and their families in three locations across Armenia.

Իմ մեծ ու արտասովոր ընտանիքը․ ՍՕՍ մանկական գյուղեր

Կոտայքի ՍՕՍ մանկական գյուղը հիմադրվել է 1988թ. Սպիտակի երկրաշարժից հետո` տրամադրելու անհապաղ օգնություն այն երեխաներին, ովքեր կորցրել էին իրենց ծնողներին: Այսօր ՍՕՍ մանկական գյուղերը շարունակում են աջակցել երեխաներին և նրանց ընտանիքներին Հայաստանի երեք վայրերում:

1 4 5 6 7 8 9


All rights reserved by EVN Report