Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

Հանդարտեցնելով փոթորկոտ ծովը. երբ երեխան տուն է գտնում

Երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը, նրանց խնամքը ընտանիքի և պետության պարտականությունն է: Այսօր, ինչպես և միշտ, հենց շրջապատի սերն է, որ փոփոխությունների հիմք է դառնում:

Ապահովել ապաստարան, հույս և ապագա

Հասարակության առավել խոցելի խմբերի պաշտպանությունը պետության կարևորագույն գործառույթներից է։ Բայց կան մարդիկ, ինչպես ՀՕՖ «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն Միրա Անտոնյանը, որը պետության հետ միասին տարիներ շարունակ կրում է այդ բեռը։

Providing Shelter, Hope and a Future

Protecting the most vulnerable in society is one of the most important roles of the state. There are people, however, like Mira Antonyan, the director of FAR’s Children Support Center Foundation, who for many years, along with others, shouldered that burden.

1 3 4 5 6 7 9


All rights reserved by EVN Report