Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

Հանդարտեցնելով փոթորկոտ ծովը. երբ երեխան տուն է գտնում

Երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը, նրանց խնամքը ընտանիքի և պետության պարտականությունն է: Այսօր, ինչպես և միշտ, հենց շրջապատի սերն է, որ փոփոխությունների հիմք է դառնում:

Providing Shelter, Hope and a Future

Protecting the most vulnerable in society is one of the most important roles of the state. There are people, however, like Mira Antonyan, the director of FAR’s Children Support Center Foundation, who for many years, along with others, shouldered that burden.

Quelling the Stormy Sea: A Child Finds Home

Nine centuries ago, Armenian scholar Mkhitar Gosh enshrined the rights of children in the Armenian national discourse. Protecting the rights of children, ensuring their care, education and health is the responsibility of the family and the state. Today, as in the past, it is also the love of others that can make all the difference.

1 2 3 4 5 6 8


All rights reserved by EVN Report