Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

Հանդարտեցնելով փոթորկոտ ծովը. երբ երեխան տուն է գտնում

Երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը, նրանց խնամքը ընտանիքի և պետության պարտականությունն է: Այսօր, ինչպես և միշտ, հենց շրջապատի սերն է, որ փոփոխությունների հիմք է դառնում:

Quelling the Stormy Sea: A Child Finds Home

Nine centuries ago, Armenian scholar Mkhitar Gosh enshrined the rights of children in the Armenian national discourse. Protecting the rights of children, ensuring their care, education and health is the responsibility of the family and the state. Today, as in the past, it is also the love of others that can make all the difference.

Իմ մեծ ու արտասովոր ընտանիքը․ ՍՕՍ մանկական գյուղեր

Կոտայքի ՍՕՍ մանկական գյուղը հիմադրվել է 1988թ. Սպիտակի երկրաշարժից հետո` տրամադրելու անհապաղ օգնություն այն երեխաներին, ովքեր կորցրել էին իրենց ծնողներին: Այսօր ՍՕՍ մանկական գյուղերը շարունակում են աջակցել երեխաներին և նրանց ընտանիքներին Հայաստանի երեք վայրերում:

1 2 3 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report