Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

You Can’t Experiment With the Life of a Child: The Benefits and Risks of Foster Care

Every child has the right to live with a family, whether it’s a biological, adoptive, foster or guardian family. However, every child also has the right to live a life of dignity and tranquility. Kushane Chobanyan looks at some of the successful and not-so-successful cases of foster families in Armenia.

Ապահովել ապաստարան, հույս և ապագա

Հասարակության առավել խոցելի խմբերի պաշտպանությունը պետության կարևորագույն գործառույթներից է։ Բայց կան մարդիկ, ինչպես ՀՕՖ «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն Միրա Անտոնյանը, որը պետության հետ միասին տարիներ շարունակ կրում է այդ բեռը։

Providing Shelter, Hope and a Future

Protecting the most vulnerable in society is one of the most important roles of the state. There are people, however, like Mira Antonyan, the director of FAR’s Children Support Center Foundation, who for many years, along with others, shouldered that burden.

1 2 3 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report