Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

How to Respect, Not Waste, Food

Food waste is a serious global issue. Roughly one third of the food produced globally gets lost or wasted. In fact, most of it ends up in a landfill. What is Armenia doing to tackle this issue?

Սեռական դաստիարակություն եւ հաշմանդամություն

Սեռական դաստիարակություն, սեռական առողջության պահպանում, սեռական հարաբերություններ․ մեր երկրում ընդունված է այս մասին կամ շշուկով խոսել կամ լռել։ Իսկ եթե խոսքը գնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեռական հարաբերություններ ունենալու մասին, ապա տաբուներն ու թյուրըմբռնումներն ավելի շատ են:

Քնարիկ․ որդեգիր, խնամատար, խնամակալ

Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի ապրելու ընտանիքի հետ, լինի դա կենսաբանական, որդեգրող, խնամատար կամ խնամակալ ընտանիք: Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր երեխա նաև իրավունք ունի ապրել արժանապատիվ և խաղաղ կյանքով: Քուշանե Չոբանյանը նայում է Հայաստանում խնամատար ընտանիքների հաջող և ոչ այնքան հաջող դեպքերին:

1 2 3 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report