Karen Avetisyan

Graduated from The Department of Linguistics and Intercultural communications of Russian-Armenian (Slavonic) University Karen Avetisyan is a film critic, cultural journalist, columnist and radio host. The author of radio programs on arts and culture at radio Sputnik, film critic, a member of The International Federation of Film Critics (FIPRESCI). Avetisyan is the Artistic Director of the Golden Apricot International Film Festival.

Photo credit: Lusine Grigoryan

Articles by Karen Avetisyan

Գլազոկը

Պատմություն ուրիշների կյանքի կալիդոսկոպիկ աղավաղումների մասին, որտեղ մարդկային փոխհարաբերությունները ձեզ համար օտար են և ձեզանից հեռու՝ չնայած որ պատմությունը ձեր քաղաքից է, իսկ «հերոսը»՝ ձեր ընկերը: Ոչ թե իսկական, այլ իրական պատմություն Իններորդ թաղամասի 9ա շենքի իններորդ հարկից՝ առանց դիտանցքի տան դռան այն կողմից:

The Peephole

A peephole view into the kaleidoscopic distortions of other people’s lives where human interaction is set in ways foreign to you and distant from you yet in your city where the “hero” is your friend. A true, but not a real story from the ninth floor, in building 9a, in the Ninth District, the door without the peephole.

Feministivals: Purity Through Parity

This year, more than 60 percent of submissions to the Golden Apricot Film Festival (GAIFF) feature women directors, while the global average of female directors is a dismal 7 percent. GAIFF has organically found itself in a situation many European film festivals and international organizations dream of being in, writes Karen Avetisyan.


All rights reserved by EVN Report