Hovhannes Nazaretyan

Hovhannes Nazaretyan is a graduate of the American University of Armenia. He now works at Fip.am, a fact-checking platform affiliated with the NGO Union of Informed Citizens. He specializes in fact-checking politicians and the media and investigative journalism.

Articles by Hovhannes Nazaretyan

Arms Supplies to Armenia and Azerbaijan

For nearly three decades, Armenia and Azerbaijan have been buying large quantities of weapons from a number of countries. Hovhannes Nazaretyan presents a comprehensive list of weapons acquired by both countries since independence.

Bayraktars Over Artsakh

Armenia’s air defense systems were largely ineffective against the onslaught of combat and reconnaissance UAVs used by the Azerbaijani military. The single most important UAV used in the 2020 Artsakh War was the Turkish-made Bayraktar TB2.

Խուսափել դատարկ բնից. Հայաստանի ժողովրդագրական անվտանգությունը

Անցած 30 տարիներին Հայաստանի ժողովրդագրական անկումն իր ազդեցությունն է թողել երկրի ներքին կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտների վրա։

1 2 3 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report