Hovhannes Nazaretyan

Hovhannes Nazaretyan is a graduate of the American University of Armenia. He now works at Fip.am, a fact-checking platform affiliated with the NGO Union of Informed Citizens. He specializes in fact-checking politicians and the media and investigative journalism.

Articles by Hovhannes Nazaretyan

The Ups and Downs of Lake Sevan

Lake Sevan is the largest freshwater and alpine lake in the entire South Caucasus. The lake’s artificial outflow which commenced in the early 1930s during the Soviet period resulted in dramatic changes in its water level and continued ecological problems.

Սևանա լճի վերելքն ու անկումը

Սևանն ամենախոշոր քաղցրահամ և բարձրալեռնային լիճն է Հարավային Կովկասում: Լճի մակարդակի արհեստական իջեցումը, դեռ 1930-ականներին, բնապահպանական տևական խնդիրներ է առաջացրել լճի էկոհամակարգի համար:

From National to Municipal Elections

Following the early parliamentary election that saw the Civil Contract hold on to power, upcoming municipal elections will give opposition parties, including those with no seats in parliament, a shot at gaining footholds throughout the country.

1 2 3 4 5 6 8


All rights reserved by EVN Report