Harutyun Marutyan

Harutyun Marutyan is a leading researcher at the National Academy of Sciences of Armenia. He received a D.Sc. (History) in social anthropology from the Institute of Archaeology and Ethnography, National Academy of Sciences of Armenia, and a Ph.D. in cultural anthropology from the Institute of Ethnography, Academy of Sciences of the USSR. For his Diane and Howard Wohl Fellowship, Dr. Marutyan conducted research for his project “Memory Based on Politics: Comparative Study of Jewish and Armenian Experience.”

Dr. Marutyan is the author, co-author, and editor of several books, including, Iconography of Armenian Identity. Volume I: The Memory of Genocide and the Karabagh Movement (Gitutyun Publishing House, 2009), which will appear in both Armenian and English; Stories on Poverty: Book 2 (The Hazarashen Armenian Center for Ethnological Studies, 2007); and The Role of Memory in the Structure of Identity: Theoretical Questions (Noravank, 2006). The latter two volumes are published only in Armenian. The recipient of many awards, Dr. Marutyan was a Fulbright Visiting Scholar at the Massachusetts Institute of Technology and the recipient of an IREX Regional Scholar Exchange Fellowship at the University of Michigan. He received a Red Diploma for academic excellence from Yerevan State University and the award for Best Young Anthropologist of the Institute of Ethnography, Academy of Sciences of the USSR.  

Articles by Harutyun Marutyan

The Slogans, Posters and Language of the Karabakh Movement

One of the distinctive characteristics of the Karabakh Movement was that in less than three years, it drastically changed how the Soviet value system was perceived. The visual and verbal manifestation of this was evident through the transformation of the language and texts of the posters and signs used during the Movement.

The Karabakh Movement or What was Happening in Soviet Armenia 30 Years Ago

Harutyun Marutyan writes that the Karabakh Movement was not only the first of the Eastern European revolutions, but it played a considerable role in the democratization of Soviet society, was pivotal in the deconstruction of the Soviet Union and consequently in the elimination of the threat of communism.

Ղարաբաղյան Շարժում կամ ի՞նչ էր տեղի ունենում Խորհրդային Հայաստանում 30 տարի առաջ

Հարություն Մարությանը գրում է, որ Ղարաբաղյան շարժումը ոչ միայն Արեւելյան եվրոպական հեղափոխություններից առաջինն էր, այն նաեւ մեծ դեր է խաղացել խորհրդային հասարակության ժողովրդավարացման, Խորհրդային Միության ապակենտրոնացման եւ հետեւաբար կոմունիզմի սպառնալիքի վերացման գործում:

 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

 

 

 • Introspective Armenia: Portraits of Memory

 • Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement
 • The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

 • Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին
 • 1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

 • Introspective Armenia: Independence Generation 

 • In 2018, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the impression and thoughts of the independence generation.  

 • Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Անկախության սերունդ

 • 2018-ին, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները:  
 • When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

 • Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team