Harout Manougian

Harout S. Manougian is a volunteer legislative assistant to an Armenian Member of Parliament.  He is a former municipal politician from Toronto and holds a Master in Public Administration degree from Harvard University and a Master in Engineering degree from the University of Waterloo.

Articles by Harout Manougian

Direct Democracy: Can Citizens in Armenia Force a Referendum?

Armenia’s Law on Referenda was passed in 2018 but how effective is it at giving citizens a voice?

Observing Stepanakert’s City Council Election

Residents in Artsakh went to the polls on September 8 to elect mayors and local councils across the Republic. Harout Manougian writes about his experience as an observer in the capital Stepanakert and about the process of the vote.

Քաղաքական կուսակցությունները Հայասատնում. որտեղի՞ց ստանալ գումար

Այն մասին թե ինչպես են ֆինանսավորվում քաղաքական կուսակցությունները Հայաստանում, և ինչպես կփոխվի ոլորտը Ազգային ժողովի նախաձեռնած ընտրական բարեփոխումներից հետո։

1 3 4 5 6 7 9


All rights reserved by EVN Report