Hamazasp Danielyan

Hamazasp Danielyan defended his PhD candidacy on the influence of external factors on the democratization of Armenia. He has initiated and lead research in Armenia and Artsakh on various topics, including the attitude of Armenians toward democracy, the political elite and electoral system of Arstakh. Danielyan taught at the Department of Political Science of Yerevan State University. 

Articles by Hamazasp Danielyan

The Necessity of Inclusive Political Institutions

Hamazasp Danielyan identifies principles for the development of the political system, highlighting the circumstances that are delaying the formation of participatory political institutions and the importance of amending the Electoral Code in light of the crisis in the country.

Ներառական քաղաքական ինստիտուտների անհրաժեշտության մասին

Համազասպ Դանիելյան ուրվագծում է քաղաքական համակարգի զարգացման սկզբունքները՝ ընդգծելով այն հանգամանքները, որոնք խոչընդոտում են մասնակցային քաղաքական ինստիտուտների ձևավորմանը, ինչպես նաև քննարկում ընտրական օրենսգրքի փոփոխության անհրաժեշտությունը ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում:

10 զոհ, 10 տարի, 0 պատասխանատու

Հայաստանի անկախ պետականության պատմության ամենաճակատագրական հետընտրական բախումներից տասը տարի անց ցավը դեռ թարմ է: Ունեցել ենք տասը զոհ, հարյուրավոր վիրավորներ եւ ոչ մի պատասխանատու: Համազասպ Դանիելյանը գրում է 2008 թ. մարտի 1-ի իրադարձությունների, իր անձնական փորձառության եւ տպավորությունների մասին:

1 2

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team