Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

Primer: Future Prospects for Foster Care for Children with Disabilities in Armenia

Every child has the right to live in a family. Today, more than half of all children in orphanages have disabilities. This a primer of EVN Report’s White Paper about specialized foster care for children with disabilities .

Վերադարձ ընտանիք

Ոչ մի երեխա չպետք է լքվի, և ոչ մի երեխա չպետք է ապրի հաստատությունում: Սա մի խումբ մայրերի պատմություն է, ում անհանգստությունը, սերը և կարեկցանքը փոխում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների կյանքը:

The Place Where Love Lives

No child should be abandoned and no child should live in an institution. This is a story of a group of mothers whose concern, love and compassion is changing the lives of children with disabilities and their families.

1 2 3 4 5 6 8


All rights reserved by EVN Report