Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

Հայաստանի քաղաքական կյանքում կանայք շարունակում են մնալ ետնաբեմում

թեև Հայաստանում կանայք բնակչության հիսուն տոկոսից ավելին են կազմում, միայն մեկ կուսակցություն է կնոջը տեսել գլխավոր դերում։ Գոհար Աբրահամյանի անդրադարձը այն հարցին թե ինչու նախընտրական ցուցակներում կանանց առկայությունը տղամարդկանց կողքին այնքան էլ բարի կամքի դրսևորման արդյունք չէ նույնիսկ երբ հարկ է եղել օրենքով ամրապնդել կանանց ներգրավվածությունն նախընտրական ցուցակներում։

Domestic Violence: An Imperfect Law and Enduring Stereotypes

Another case of a woman being killed by her husband has forced Armenian society to speak once again about the one thing it doesn’t like to address - domestic violence.

1 2 3


 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

Velvet Revolution: The Moments In-Between

In 2018, the Armenian people were swept up in a nationwide movement that would come to be known as the Velvet Revolution. Photojournalist Eric Grigorian took thousands of photos, documenting and capturing images of ordinary people who came together to achieve the extraordinary. Through his own words, Grigorian tells the story of the revolution and the moments in-between.

------------------------------

Portraits of Memory: Gyumri

 

This year marks not only the 30th anniversary of the earthquake, but also the 30th anniversary of the start of the Karabakh Movement. Before the Velvet Revolution, EVN Report traveled to Gyumri to talk to the people there about their memories, concerns and dreams for the future. These are the voices of the participants of the 1988 Movement from Gyumri.

 

 

-------------------------------------

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

 

The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 

-------------------------------------------

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team