Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

“Children, Can You Hear Me?”

Teachers, students and parents are all trying to cope with the transition to online education. Gohar Abrahamyan reveals some of the successes and challenges.

Աշխատել առանց հատուցման․ կամավորության շարժիչ ուժը

Ի՞նչն է դրդում մարդկանց իրենց ժամանակը տրամադրել ուրիշներին և անհատույց օգնել իրենց համայնքներին: Երեք կանայք բացատրում են:

1 2 3 4 5 6 9


All rights reserved by EVN Report