Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

For Indians, Armenia Becoming a Destination for Education and Employment

In recent years, the number of Indian nationals moving to Armenia has steadily increased. While previously, they came to receive an education, now they are doing jobs most Armenians don’t want to do.

Primer: Future Prospects for Foster Care for Children with Disabilities in Armenia

Every child has the right to live in a family. Today, more than half of all children in orphanages have disabilities. This a primer of EVN Report’s White Paper about specialized foster care for children with disabilities .

Վերադարձ ընտանիք

Ոչ մի երեխա չպետք է լքվի, և ոչ մի երեխա չպետք է ապրի հաստատությունում: Սա մի խումբ մայրերի պատմություն է, ում անհանգստությունը, սերը և կարեկցանքը փոխում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների կյանքը:

1 2 3 4 5


All rights reserved by EVN Report