Gevorg Ter-Gabrielyan

Gevorg Ter-Gabrielyan was born in 1964 in Yerevan, and started publishing short stories in 1980. He writes fiction in Armenian and Russian, and essays and policy pieces in Armenian, Russian and English. He publishes in a variety of outlets on a wide range of topics, including peace-building, Caucasus, Europe, Russia, education, humanities, literature, creativity, and critical thinking. His first book of fiction and essays in Armenian, Square Cellar, was published in 2012. The Yatagan Syndrome was published in Armenian, Russian and English electronically. In 2016 he delivered a transcribed series of video-lectures on Armenia in the 20th century in English. Gevorg has lived in five countries apart from Armenia, particularly in the UK. He is a protagonist of Methodology of Systemic Thought Activity (MSTA). Since 2007 Gevorg leads the Eurasia Partnership Foundation in Armenia. His personal website is gtergab.com

Articles by Gevorg Ter-Gabrielyan

1988

Այս բացառիկ անկեղծ հոդվածում Գևորգ Տեր Գաբրիելյանը գրում է 30 տարի առաջ Ղարաբաղյան շարժման առաջին մի քանի ամիսների իր տպավորությունների մասին՝ բառերով, որոնք նա այն ժամանակ չի կարողացել գտենլ:

1988

In this exceptionally honest and candid article, Gevorg Ter-Gabrielyan writes about his impressions from the first few months of the Karabakh Movement 30 years ago, with words he did not have nor could find at the time.


All rights reserved by EVN Report