Dr. Nerses Kopalyan

Dr. Nerses Kopalyan is an assistant professor-in-residence of Political Science at the University of Nevada, Las Vegas. His fields of specialization include international relations, geopolitics, political theory, and philosophy of science. He has conducted extensive research on polarity, superpower relations, security studies. He is the author of World Political Systems After Polarity (Routledge, 2017) and the co-author of Sex, Power, And Politics (Palgrave Macmillan, 2016). His current research concentrates on geopolitical and great power relations with an emphasis on Eurasia. He has also done extensive work on political developments in Armenia prior and subsequent to the Velvet Revolution.

Articles by Dr. Nerses Kopalyan

Is the Diaspora Patriotic Enough?

If we are to develop and build a functional relationship between the Homeland and the Armenian Diaspora, we need to understand the discrepancy between the Diaspora’s devotion to Armenianness and the Republic of Armenia’s vision for the Armenian world.

From Protecting the Corrupt to Punishing the Corrupt (or It Seems)

Can the popularity of the National Security Service be sustained after the dismissal of Artur Vanetsyan? It can, but only through one mechanism: rigid institutionalization and the complete alleviation of the personalization of politics in Armenia.

Անցումային արդարադատության օրակարգ հայաստանի հանրապետության համար

Էմպիրիկ ցուցիչներ եւ համեմատական ուսումնասիրություններ անցումային արդարադատության գործիքների եւ ծրագրերի կառուցվածքի, ազդեցության եւ արդյունքների վերաբերյալ՝քաղաքագիտության դոկտոր Ներսես Կոպալյանի հետազոտությունը:

1 2 3 4 5 6 10


All rights reserved by EVN Report