Arpine Haroyan

Arpine Haroyan is a journalist and podcast producer at EVN Report. She has studied musicology at the Yerevan State Conservatory and graduated from the American University of Armenia with a degree in communications. She has a special article series on EVN Report entitled, "From the Forgotten Pages of History" unearthing the work and featuring the lives of remarkable Armenian women of the 19th and 20th century.

Articles by Arpine Haroyan

Պատմության մոռացված էջերից. Մառի Պէյլէրեանի կյանքն ու ժամանակները

Արևմտահայ գրող և խմբագիր Մառի Պէյլէրեանն զոհվեց 1915-ի Հայոց ցեղասպանության ժամանակ: Թեև նրա կյանքի մասին սակավ տեղեկություններ կան, նա թողել է «Արտէմիսի» ժառանգությունը՝ Եգիպտոսում լույս տեսնող ամսահանդես՝ նվիրված կանանց իրավունքներին:

Պատմության մոռացված էջերից. Լուիզա Ասլանյանի Դիմադրությունը

Թավրիզից Փարիզ, դիմադրությունից նացիստական համակենտրոնացման ճամբար... սա է Լուիզա Ասլանյանի պատմությունը `մի հայ կնոջ, ում համոզմունքները, նվիրվածությունն ու խոսքերը հիմնականում մոռացվել են:

From the Forgotten Pages of History: The Prolific Leola Sassouni

Arpine Haroyan traces the life of Leola Sassouni, born in a small town in the Ottoman Empire, who would go on to fight for the independence of the First Armenian Republic, dedicating her life to her nation, and leaving behind a rich legacy.

1 2 3 4 5 6 9


All rights reserved by EVN Report