Aram Hovsepyan

Aram Hovsepyan is psychiatrist and psychotherapist, director of MHS Mental Health Center and assistant professor of psychiatry of Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi. He has 15 years of experience of clinical, organizational and educational work in psychiatric service of Armenia. Now he investigates the role of stigma and influence of social factors on mental health and initiates reforms in organization of mental health service. He is also interested in writing, and has published stories in russian magazines. 

Articles by Aram Hovsepyan

The Two Sides of the Mirror

In this first analytical piece for EVN Report, Yerevan-based psychiatrist Aram Hovsepyan writes about the struggles of people with mental health issues and their caregivers based on field research from his recent visit to the border communities in the Tavush region of Armenia.

Seeking Perfection

Dr. Aram Hovsepyan examines how people can sometimes fall victim to hidden violence by those closest to them. While this case study is an extreme one that led to implausible results, it highlights the need for education, awareness and most of all, compassion.

Հայելու երկու կողմից

EVN Report-ի համար այս վերլուծականում հոգեբույժ Արամ Հովսեփյանը գրում է Հաայաստանի սահմանամերձ համայնքներում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդկանց եւ նրանց ընտանիքների առաջ ծանրացած խնդիրների մասին: Այս համայնքներում, գլխավորը գոյատևելն է, զգացմունքները միշտ էլ կարելի է զսպել, հետաձգել մինչև ավելի լավ ժամանակներ։


All rights reserved by EVN Report