Ani Poghosyan

Ani Poghosyan has received her bachelor’s degree in German language and literature from the Yerevan State University. Poghosyan writes for the YSU public relations and media center and is currently persuing a master’s degree at the university’s department of Public Relations and Media Technologies.   

Articles by Ani Poghosyan

Despite the Censorship

A sharp departure from the confinements of Soviet era filmmakers where any production had to be commissioned by the state and would remain under strict supervision, a 2003 law on mass media, forbids censorship in the Republic of Armenia. But in post-Soviet Armenia censorship has time and again found ways of meddling with cinema.

Հակառակ գրաքննության

Եթե Սովետական Հայատանում ֆիլմերի թեմաները համաձայնեցվում էին պետության քիմքին, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում 2003 թվականի օրենքով գրաքննությունն արգելվում է։ Արդյո՞ք օրենքն աշխատում է, թե՞ գրաքննությունը շարունակում է մնալ անհարմար թեմաների ծածկոց։

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. Thirty years later, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the memories and voices of the independence generation.

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 30 տարի անց, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները: 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team