Ani Poghosyan

Ani Poghosyan has received her bachelor’s degree in German language and literature from the Yerevan State University. Poghosyan writes for the YSU public relations and media center and is currently persuing a master’s degree at the university’s department of Public Relations and Media Technologies.   

Articles by Ani Poghosyan

I Am a Vegetarian

What are some of the challenges vegetarians and vegans face in a culture that loves its meat? Dietary social norms, culture and traditions in Armenia have made it difficult, but today, there is less and less need to excavate menus to find something to order.

Ես բուսակեր եմ

Ի՞նչ դժվարությունների են հանդիպում բուսակերններն ու վեգանները մի հասարակությունում, որի ազգային խոհանոցի անբաժանելի մասն է միսը։ Չնայած ավանդույթներին, բուսակերային մենյուն Հայաստանում ավելի ու ավելի տարածված է դառնում։

The Aesthetics of Politics and Yerevan's Statues

If we look at how many monuments have been erected in Yerevan and how many were dismantled, we’ll have an extensive overview of the political currents and ideological tendencies that swept through the country since independence. As per the list provided by Yerevan Municipality, 51 statues and busts were erected in Yerevan since 1991.

1 2


All rights reserved by EVN Report