Ani Avetisyan

Ani Avetisyan earned her MA in Economics from the Russian–Armenian University in 2011. In 2014, she defended her thesis: “Problems and Mechanisms of Population Incomes Equalization,” receiving her PhD in Economics. Currently Ani holds the position of Associate Professor at the Department of Economic Theory and Problems of Transition Economies at Yerevan State University. Ani has actively been involved in many research projects funded by national and international organizations, such as the Science Committee of Armenia, World Bank, the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) and many others. One of the projects she was engaged in, “The Depopulation Crisis in Armenia” was devoted to migration issues, demographic and economic challenges in Armenia. The international speaking tour of the project covered such cities as Beirut, Paris, Toronto, New York, and Los Angeles. She has received several awards for scientific achievements, including the "Astana Club of Nobel Laureates," open student research competition among CIS countries. Ani is the author of more than 30 scientific pieces published in international peer reviewed journals.

Articles by Ani Avetisyan

Համահարթ թե՞ պրոգրեսիվ

Համահարթ հարկման շրջանակներում հարկային տոկոսադրույքը նույնն է բոլորի համար՝ անկախ եկամուտից։ Սա համապատասխանում է շուկայական արդարության սկզբունքին։ Սակայն այս տարբերակը մասնագետներից շատերը դիտարկում են որպես եկամուտների անհավասարությունը խորացնող քայլ։

Income Tax: Flat or Progressive?

Economist Ani Avetisyan looks at the recent decision by Armenia’s government to switch to a flat income tax system and argues that cutting tax rates is not an efficient tool for decreasing shadow economy if a country is institutionally underdeveloped.


 Portraits of Memory - Aram Manukyan  

 Portraits of Memory - Harutyun Marutyan 

Velvet Revolution: The Moments In-Between

In 2018, the Armenian people were swept up in a nationwide movement that would come to be known as the Velvet Revolution. Photojournalist Eric Grigorian took thousands of photos, documenting and capturing images of ordinary people who came together to achieve the extraordinary. Through his own words, Grigorian tells the story of the revolution and the moments in-between.

------------------------------

Portraits of Memory: Gyumri

 

This year marks not only the 30th anniversary of the earthquake, but also the 30th anniversary of the start of the Karabakh Movement. Before the Velvet Revolution, EVN Report traveled to Gyumri to talk to the people there about their memories, concerns and dreams for the future. These are the voices of the participants of the 1988 Movement from Gyumri.

 

 

-------------------------------

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

 

The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. 

 

 

-----------------------------------------

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 

 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team