Ep.01: The Week in Review (08.06.18)

00:00 00:00

In this episode of The Week in Review, EVN Report's Roubina Margossian and Maria Titizian discuss the latest news from Armenia and Artsakh--from the new Government Program to protests in Stepanakert,...

Զրոյց Ասպետ Գոչիկեանի հետ

00:00 00:00

Զրոյց Պոսթոնի Պենթլի համալսարանին միջազգային յարաբերութիւններու եւ քաղաքական գիտութեանց աւագ դասախօս Ասպետ Գոչիկեանի հետ Հայաստանի ապրիլ-մայիսեան իրադարցութիւններուն սփիւռքեան անդրադարձին, սփիւռք Հայ...

Rethinking and Renewing the Systems of the Armenian World

00:00 00:00

On the 100th anniversary of the First Republic, Arto Vaun speaks with Dr. Richard Hovannisian about his important role in promoting Armenian Studies, the ripple effects of the "Velvet Revolution",...

1 74 75 76 77 78 101


All rights reserved by EVN Report