raw and unfiltered

The Stories Behind the Story of a Revolution

A series of extraordinary events in early spring of 2018 that came to be known as the Velvet Revolution fundamentally changed Armenia’s political landscape. EVN Report’s Maria Titizian reflects on some of her personal experiences during those heady days.

environment

State Governance Failures in Mining and Lessons for Armenia’s Future

In his first piece for EVN Report. Alen Amirkhanian writes about the current state of the mining industry in Armenia. He argues that mining governance, from decision-making process on granting mining licenses, monitoring performance to ensuring compliance with laws and standards, is defective and in need of determined reform.

politics

What Can Go Wrong: Internal and External Threats to the Armenian Revolution

In the first of a two-part series, Mikayel Zolyan looks as the internal threats facing Armenia’s new government following the Velvet Revolution - the continued resistance of the remains of the ancien régime and potential radicals within the revolutionary camp.

futurism

Armenian Futurists of the Past

Arpine Haroyan looks back at how an avant-garde art movement called Futurism impacted the work of a number of young Armenian intellectuals in Constantinople, Tbilisi and Yerevan at the turn of the 20th century.

EVN: A space for critical discourse and new narratives. 

In this episode of The Week in Review, EVN Report's Roubina Margossian and Maria Titizian discuss the latest news from Armenia - from special operations to criminal investigations leading to the removal of parliamentary immunity to the EU-Armenia accord. 

 Լրագրող, քաղաքական մեկնաբան Ուեպսթըր համալսարանի Ժընեւի մասնաճիւղի եւ Ժընեւի համալսարանի դասախօս դոկտ. Վիգէն Չթըրեան Հայաստանի վերջին քաղաքական զարգացումներուն նախորդած եւ յաջորդած զգացական յուսահատ ութիւն եւ երջանիկութիւն բառերուն քաղաքական թարգմանութեան շուրջ: 

Զրոյց Պոսթոնի Պենթլի համալսարանին միջազգային յարաբերութիւններու եւ քաղաքական գիտութեանց աւագ դասախօս Ասպետ Գոչիկեանի հետ Հայաստանի ապրիլ-մայիսեան իրադարցութիւններուն սփիւռքեան անդրադարձին, սփիւռք Հայ աստան յարաբերութիւններու եւ կազմակերպուած հայրենադարձութեան նպատակայարմարութեան հարցերու շուրջ:

See All Podcasts

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

The 1988 Karabakh Movement brough about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. Thirty years later, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the memories and voices of the independence generation.

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 30 տարի անց, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները: 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team