oligarchy

Oligarchies and Strategic Danger to Small-State Security

While some large-state oligarchies can be operationally benign to citizens, the multidimensional social and economic conditions resulting from small-scale oligarchy creates an inherent danger to national security. The state must free its captive markets by allowing equal treatment under the law for all competitive ventures.

environment

State Governance Failures in Mining and Lessons for Armenia’s Future

In his first piece for EVN Report. Alen Amirkhanian writes about the current state of the mining industry in Armenia. He argues that mining governance, from decision-making process on granting mining licenses, monitoring performance to ensuring compliance with laws and standards, is defective and in need of determined reform.

politics

Youth in Power: The Fourth Wave of Armenia’s Political Elite

The traditional cautionary question is often heard in Armenia: “How is it possible, in this state of war, to entrust governance to inexperienced people?” Suren Manukyan looks at the question of youth over the four waves of Armenia’s political elite starting from the Karabakh Movement.

futurism

Armenian Futurists of the Past

Arpine Haroyan looks back at how an avant-garde art movement called Futurism impacted the work of a number of young Armenian intellectuals in Constantinople, Tbilisi and Yerevan at the turn of the 20th century.

EVN: A space for critical discourse and new narratives. 

The latest from Armenia and Artsakh, in EVN Report’s "The Week in Review." Learn more about the situation on the frontline, developing stories of investigation into fraud and abuse of government funds, ongoing protests in Yerevan and Ejmiatsin, new resignations from the government and other stories in our weekly podcast. 

 Լրագրող, քաղաքական մեկնաբան Ուեպսթըր համալսարանի Ժընեւի մասնաճիւղի եւ Ժընեւի համալսարանի դասախօս դոկտ. Վիգէն Չթըրեան Հայաստանի վերջին քաղաքական զարգացումներուն նախորդած եւ յաջորդած զգացական յուսահատ ութիւն եւ երջանիկութիւն բառերուն քաղաքական թարգմանութեան շուրջ: 

Զրոյց Պոսթոնի Պենթլի համալսարանին միջազգային յարաբերութիւններու եւ քաղաքական գիտութեանց աւագ դասախօս Ասպետ Գոչիկեանի հետ Հայաստանի ապրիլ-մայիսեան իրադարցութիւններուն սփիւռքեան անդրադարձին, սփիւռք Հայ աստան յարաբերութիւններու եւ կազմակերպուած հայրենադարձութեան նպատակայարմարութեան հարցերու շուրջ:

See All Podcasts

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team