ecology

Amulsar: Gold Over Water?

The Amulsar gold mine, owned and operated by Lydian Armenia, is one of the most controversial projects in recent years in Armenia. Over the past weekend, activists from Yerevan and elsewhere traveled to the province of Vayots Dzor to raise awareness about the potential danger the mine poses to the environment.

policy

Armenia’s New Electoral Code: Open vs. Closed Party Lists and Other Considerations

Prime Minister Nikol Pashinyan promised to call snap elections as soon as the country’s Electoral Code could be amended to allow for a fair race. Currently there are two bodies forming recommendations. Harout Manougian looks at the intricacies of the Electoral Code and in this first article writes about open vs. closed party lists.

education and history

Is the Study of the Middle Ages Possible in Turkey Today?

The essay attempts to offer several historical and pedagogical responses to the genocide of the Armenian people by suggesting a program on the study of the Middle Ages of Turkey, one that would entail the study of the three mediaeval epic tales that were forged during the Middle Ages on Anatolian soil.

human rights

Human Rights-Based Approaches in Practice: The Armenian Context

Upholding the dignity and rights of each individual is the main function of any democratic state. The change in power as a result of the revolution and the assumption of the office of prime minister by Nikol Pashinyan with the agreement and affirmation of wide segments of society put into motion the formation of a new social contract.

EVN: A space for critical discourse and new narratives. 

In this episode of The Week in Review, EVN Report's Roubina Margossian and Maria Titizian discuss the latest news from Armenia - from Prime Minister Nikol Pashinyan's first visit to Europe, to a meeting of Armenian and Azerbaijani foreign ministers, to the resignation of Yerevan Mayor Taron Margaryan to the ongoing investigations against corruption and more. 

  Glendale Mayor Zareh Sinanyan talks to EVN Report's Maria Titizian about the Velvet Revolution, Armenia-Diaspora relations and recent revelations of high-level corruption in Armenia. 

 Լրագրող, քաղաքական մեկնաբան Ուեպսթըր համալսարանի Ժընեւի մասնաճիւղի եւ Ժընեւի համալսարանի դասախօս դոկտ. Վիգէն Չթըրեան Հայաստանի վերջին քաղաքական զարգացումներուն նախորդած եւ յաջորդած զգացական յուսահատ ութիւն եւ երջանիկութիւն բառերուն քաղաքական թարգմանութեան շուրջ: 

See All Podcasts

Introspective Armenia: Portraits of Memory

Dedicated to the 30th Anniversary of the Karabakh Movement

The 1988 Karabakh Movement brought about a period of intense and sweeping changes and the people of Armenia were leading the charge. Thirty years later, a new movement swept across Armenia - the Velvet Revolution. These are the memories and voices of the independence generation.

Ինտրոսպեկտիվ Հայաստան. Հիշողության դիմանկարներ

Նվիրվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

1988-ին սկասած Ղարաբաղյան Շարժումը ինտենսիվ և վիթխարի փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր, որն առաջնորդում էր հայ ժողովուրդը: 30 տարի անց, մի նոր շարժում ծավալվեց Հայաստանով մեկ ՝ թավշյա հեղափոխությունը: Ներկայացնում ենք անկախության սերնդի հիշողություններն ու մտորումները: 

When we launched EVN Report on March 16, 2017 in Yerevan, our mission was to be the first reader-supported Armenian publication. But we had to prove to you, our reader, what we were made of. So, for the past year we have written extensively and critically about issues impacting our lives in Armenia and the Diaspora. Our goal was to elevate the conversation, to bring meaning and context to our own unique digital town square. We have also been a platform where the world can take a peek inside our complexities, hardships, accomplishments and victories. If you read something that meant something on EVN Report, then we are asking you to support us so that we maintain our independence and are accountable to you.

Please visit our Support Us page to learn more:https://www.evnreport.com/donate


All rights reserved by EVN Report
Developed by Gugas Team